Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์

                 
                  สหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากอัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
                  เป็นอัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป        
                  รายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                 
ว 26/2557 ลว.28เมษายน 2557 เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
                  เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้       
   
             
    ------------------------------------------------------------------------------------------

                  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
                 ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
                 รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                 สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ 
                                             วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด
                                                                    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                        
รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
                  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) 
                  ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย  
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสินเชื่อ  
                                        
 
 
                       
------------------------------------------------------------------------------------------
   
               การกู้เงินฉุกเฉิน หรือ กู้เงินสามัญ ให้สมาชิกแนบคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนมาด้วยทุกครั้ง  
                  การส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญ ต้องมีหนังสือนำส่งจากเทศบาลด้วยทุกครั้ง               
                  ------------------------------------------------------------------------------------------

                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                  จ่ายเงินกู้สามัญครั้งต่อไป วันที่ 21 ตุลาคม 2557
                  เฉพาะที่เอกสารสมบูรณ์เท่านั้น
                  ------------------------------------------------------------------------------------------

          
     ในเดือนพฤศจิกายน 2557
  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 10
ได้มีมติให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ     จำนวน      5  ราย เป็นเงินจำนวน           14,500    บาท
2. กรณีถึงแก่กรรม           จำนวน     6  ราย เป็นเงินจำนวน          370,000    บาท
   
                               รวมทั้งสิ้น    11  ราย เป็นจำนวนเงิน        384,500   บาท
--------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ