Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
           
           
           
           สมาชิกชำระหนี้สามัญเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด  สามารถยื่นคำขอกู้สามัญสัญญาใหม่ได้  
           ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
           ------------------------------------------------------------------------------------------    
              
          
           ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2559

         
  ------------------------------------------------------------------------------------------    
          
           เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี สำหรับติดต่อหัวหน้างานทุกงาน
           

          
          
เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           
          
การขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้   
          
           หนังสือที่ ว23/2558 เรื่องข้อเสนอของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
          
รายละเอียด      
           ------------------------------------------------------------------------------------------

          
           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
    เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
          ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น               
           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น                                       
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             
          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
           ------------------------------------------------------------------------------------------
                
           การกู้เงินฉุกเฉิน หรือ กู้เงินสามัญ ให้สมาชิกแนบคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนมาด้วยทุกครั้ง
           การส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญ ต้องมีหนังสือนำส่งจากเทศบาลด้วยทุกครั้ง

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           สหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากอัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
           เป็นอัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
        
           รายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           หนังสือที่ ว23/2558 เรื่องข้อเสนอของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
          
รายละเอียด      
           --------------------------------------------------------------------------------

          
     ในเดือนเมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 3
ได้มีมติ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ          จำนวน   4  ราย  เป็นเงินจำนวน        11,000   บาท
2. กรณ๊ถึงแก่กรรม                จำนวน  9  ราย  เป็นเงินจำนวน       560,000   บาท

                                  รวมทั้งสิ้น   13  ราย  เป็นจำนวนเงิน     571,000   บาท
----------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ