Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
           
           กำหนดวันสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558
           เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครอง
           ท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กทม.  โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย       
            รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
           ------------------------------------------------------------------------------------------

           
           การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 ทุนประเภททั่วไป
           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ปวส 2
ให้ยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
           ------------------------------------------------------------------------------------------
 
          
                    ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
           เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด และกำหนดการสอบคัดเลือก
           
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
           
------------------------------------------------------------------------------------------
           
           สมาชิกที่ชำระหนี้เงินกู้สามัญสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
           สามารถยื่นกู้สามัญใหม่ได้ ระว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 
           รายละเอียด
           ------------------------------------------------------------------------------------------
           
           เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี สำหรับติดต่อหัวหน้างานทุกงาน
           

          
          
เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           
          
การขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้   
          
           หนังสือที่ ว23/2558 เรื่องข้อเสนอของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
          
รายละเอียด      
           ------------------------------------------------------------------------------------------

          
           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
    เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
          ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น               
           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น                                       
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             
          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
           ------------------------------------------------------------------------------------------
                
           การกู้เงินฉุกเฉิน หรือ กู้เงินสามัญ ให้สมาชิกแนบคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนมาด้วยทุกครั้ง
           การส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญ ต้องมีหนังสือนำส่งจากเทศบาลด้วยทุกครั้ง

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           สหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากอัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
           เป็นอัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
        
           รายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           หนังสือที่ ว23/2558 เรื่องข้อเสนอของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
          
รายละเอียด      
           --------------------------------------------------------------------------------

          
     ในเดือนมิถุนายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 5
ได้มีมติให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ     จำนวน     4  ราย เป็นเงินจำนวน            10,000    บาท
2. กรณีประสบวาตภัย       จำนวน     3 ราย เป็นเงินจำนวน               5,500    บาท

3. กรณีถึงแก่กรรม           จำนวน   10  ราย เป็นเงินจำนวน          490,000    บาท
   
                               รวมทั้งสิ้น   17  ราย  เป็นจำนวนเงิน         505,500   บาท
----------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ