Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
           

           รายละเอียด   

          ------------------------------------------------------------------------------------------ 
        
 
         
           รายละเอียด    

         
          ------------------------------------------------------------------------------------------
   
          
      
            รายละเอียดพร้อมแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559   


           ------------------------------------------------------------------------------------------
              
           
            รายละเอียด 
         
           
------------------------------------------------------------------------------------------    
          
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           
          
การขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้   
          
           ------------------------------------------------------------------------------------------

          
           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
    เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่   
         
            
           
             รายละเอียด   
           ------------------------------------------------------------------------------------------

          
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
          ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น               
           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น                                         
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             
          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
         
           ------------------------------------------------------------------------------------------
           
       
            
           

          
     ในเดือนกันยายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 8
ได้มีมติ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ          จำนวน   4  ราย  เป็นเงินจำนวน          3,500   บาท
2. กรณ๊อุทกภัย                    จำนวน   1  ราย  เป็นเงินจำนวน          1,500   บาท
3. กรณ๊ถึงแก่กรรม                จำนวน 13  ราย  เป็นเงินจำนวน       790,000   บาท

                                  รวมทั้งสิ้น  18  ราย  เป็นจำนวนเงิน      795,000   บาท
----------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ