Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์

                  
                   โปรโมชั่น สมาชิกที่ชำระหนี้เงินกู้สามัญสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
                                  สามารถยื่นกู้สามัญใหม่ได้ ระว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 
                                  จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558    รายละเอียด 
                      
                   
เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

                                        
                  สหกรณ์ฯขอแจ้ง
                  หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ 
                 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------          
                  สหกรณ์ได้
ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
                  การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่

                  เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
                  ------------------------------------------------------------------------------------------                 
                  สหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากอัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
                  เป็นอัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป        
                  รายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                 
ว 26/2557 ลว.28เมษายน 2557 เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
                  เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้       
   
             
    ----------------------------------------------------------------------------------------

                 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
                 ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
                 รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                 สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ 
                                             วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด
                                                                    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                        
รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
                  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) 
                  ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย  
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                  การกู้เงินฉุกเฉิน หรือ กู้เงินสามัญ ให้สมาชิกแนบคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนมาด้วยทุกครั้ง  
                  การส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญ ต้องมีหนังสือนำส่งจากเทศบาลด้วยทุกครั้ง               
                  ------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

          
     ในเดือนมกราคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12
ได้มีมติให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ     จำนวน      1 ราย เป็นเงินจำนวน                 500    บาท
2. กรณีประสบอุทกภัย      จำนวน     2  ราย เป็นเงินจำนวน              4,000    บาท

3. กรณีถึงแก่กรรม           จำนวน   12  ราย เป็นเงินจำนวน          600,000    บาท
   
                               รวมทั้งสิ้น    15  ราย เป็นจำนวนเงิน         604,500   บาท
--------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ