Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
     
           
           สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือก
           เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558  ถึงวันที่
           8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ( ในเวลาราชการ )
             
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก
             
ใบสมัครสอบคัดเลือก
           ------------------------------------------------------------------------------------------
           
           สมาชิกที่ชำระหนี้เงินกู้สามัญสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
           สามารถยื่นกู้สามัญใหม่ได้ ระว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

           รายละเอียด
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
          
เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           
          
การขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้   
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
     เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
           ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
                 

           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น                                       
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             
          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
           ------------------------------------------------------------------------------------------
                
           การกู้เงินฉุกเฉิน หรือ กู้เงินสามัญ ให้สมาชิกแนบคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนมาด้วยทุกครั้ง
           การส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญ ต้องมีหนังสือนำส่งจากเทศบาลด้วยทุกครั้ง

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
           สหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากอัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
           เป็นอัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
        
           รายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
           ------------------------------------------------------------------------------------------

          
     ในเดือนมีนาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3
ได้มีมติให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ     จำนวน     ราย เป็นเงินจำนวน              3,000    บาท
2. กรณีประสบอัคคีภัย      จำนวน     2  ราย เป็นเงินจำนวน            25,500    บาท

3. กรณีถึงแก่กรรม           จำนวน    ราย เป็นเงินจำนวน             70,000    บาท
   
                               รวมทั้งสิ้น    4  ราย  เป็นจำนวนเงิน            98,500   บาท
--------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ