Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
            ------------------------------------------------------------------------------------------
         

         ยื่นขอรับทุนประเภททั่วไปตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที 31 กรกฏาคม 2560
         ยื่นขอรับทุนประเภทต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที 31 สิงหาคม 2560
         รายละเอียด   
         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน        
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------
          
                 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบ สหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด
          พบความผิดปกติของการดำเนินงาน และสั่งเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด
          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นั้น
                 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ขอเรียนว่าสหกรณ์ฯไม่ได้มีการลงทุนใดๆ
          กับสหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด 
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          ------------------------------------------------------------------------------------------
          
          

          สมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้เงินสามัญได้โดยต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญสัญญาเดิมมาแล้ว
         ไม่น้อยกว่า 2 งวด  สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินกรณีดังกล่าว
          ต้องยื่นเรื่อง  ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
           
รายละเอียด   
       
          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
           
            
            รายละเอียด     

          
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          


             เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รายละเอียด  
 
          
           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
        
 
         
             
รายละเอียด    
           ------------------------------------------------------------------------------------------        
           
            
            ว62/2559 ลว.3 พฤศจิกายน 2559
            ว60/2559 ลว.1 พฤศจิกายน 2559
            ว9/2558 ลว.30 มกราคม 2558     
            ว53/2556 ลว.19 กันยายน 2556   
           
            
------------------------------------------------------------------------------------------
 
            
             
         
            ------------------------------------------------------------------------------------------    
          
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           
          
การขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้   
          
          
------------------------------------------------------------------------------------------
          


           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
    เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่   
         
            
           
             รายละเอียด   

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
 
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
          ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น  
                                  
    
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             

          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เ
ป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
         
           ------------------------------------------------------------------------------------------
           
       
            
           

          
     ในเดือนพฤษภาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 4
ได้มีมติ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ          จำนวน    6  ราย  เป็นเงินจำนวน         10,800   บาท
2. กรณีวาตภัย                     จำนวน    4  ราย  เป็นเงินจำนวน           8,000   บาท
3. กรณีอุทกภัย                    จำนวน    4  ราย  เป็นเงินจำนวน           9,000   บาท
4. กรณีถึงแก่กรรม                จำนวน  13  ราย  เป็นเงินจำนวน        740,000   บาท

                                  รวมทั้งสิ้น   27   ราย  เป็นจำนวนเงิน      767,800   บาท

----------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวสวัสดิการย้อนหลัง

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ