Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
         
       
   ------------------------------------------------------------------------------------------
          

            
            รายละเอียด     

          
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          


             เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รายละเอียด  
 
          
           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
        
 
         
             
รายละเอียด    
           ------------------------------------------------------------------------------------------        
           
            
            ว62/2559 ลว.3 พฤศจิกายน 2559
            ว60/2559 ลว.1 พฤศจิกายน 2559
            ว9/2558 ลว.30 มกราคม 2558     
            ว53/2556 ลว.19 กันยายน 2556   


           ------------------------------------------------------------------------------------------    
          
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           
          
การขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้
           เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้   
          
          
------------------------------------------------------------------------------------------
          


           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
    เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่   
         
            
           
             รายละเอียด   

           ------------------------------------------------------------------------------------------
          
 
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
          ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น  
                                  
    
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             

          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เ
ป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
         
           ------------------------------------------------------------------------------------------
           
       
            
           

          
     ในเดือนตุลาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9
ได้มีมติ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ          จำนวน   1  ราย  เป็นเงินจำนวน          1,000   บาท
2. กรณีวาตภัย                     จำนวน    ราย  เป็นเงินจำนวน          2,500   บาท
3. กรณีอุทกภัย                    จำนวน 23  ราย  เป็นเงินจำนวน        51,500   บาท
4. กรณีถึงแก่กรรม                จำนวน 10  ราย  เป็นเงินจำนวน      540,000   บาท

                                  รวมทั้งสิ้น   35  ราย  เป็นจำนวนเงิน      595,000   บาท
----------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ