ประกาศ ... ปิดบริการเงินกู้ ATM ชั่วคราว เนื่องจากประมวลผลปิดยอดสิ้นเดือน และเปิดให้บริการวันที่ 1/6/2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ...ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 12/6/2566 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/6/2566 ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินจากคนละ 100,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 50,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
THE MUNICIPAL OFFICER SAVING CO-OP.,LTD.
 

  ที่อยู่ : 145 ซอยบรมราชชนนี 49 ถนนบรมราชชนนี

            แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

  E-mail : info@munsaving.com


  info@munsaving.com
  โทรศัพท์ TEL : 0-2422-4500 ( 10 หมายเลข ) 

  โทรสาร  FAX :  0-2422-4501  -3

บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ :

กรณีชำระเงินค่าหุ้น เงืนกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโดยวิธีโอนผ่านธนาคาร โปรดแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร(FAX) ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีทุกครั้ง  โดยสั่งจ่ายในนาม :-

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาบางขุนนนท์

เลขที่บัญชี 058-0-44320-5

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สาขาพาหุรัด             

เลขที่บัญชี 003-1-17932-1

 

หากชำระเป็นตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ธนาณัติ ให้สั่งจ่าย

ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนนนท์  10703 เท่านั้น  

 

 

 

 

โดย admin วันที่ 07 ก.พ. 2565