ประกาศ ...ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/6/2567 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 14/6/2567 ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท

            สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2516 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมให้สมาชิก         ออมทรัพย์ โดยช่วยสมาชิกให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควรมีสมาชิกแรกเข้า 2,605 คน     มีทุนเรือนหุ้น เมื่อก่อตั้ง 106,290 บาท มีกำไรสุทธิครั้งแรก 178,026.75 บาทสหกรณ์
 
            ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบแบบแผนได้ผลตามเป้าหมาย ในระดับที่น่าพึงพอใจ ผลกำไรที่ได้จะถูกจัดสรรไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดว่าจะสามารถจัดสรรเป็นทุนสำรอง ซึ่งถือเป็นกำไรที่สะสมไว้กับสหกรณ์ฯส่วนที่เหลือจะได้จัดสรรกลับคืนไปยังสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ จะสามารถ ให้ผลตอบแทนด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิกในด้านต่างๆ ได้ โดยสรุป ดังนี้  
           
           1. ช่วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
 
           2. ช่วยสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
 
           3. ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งปัจจุบันวงเงินสูงสุดที่ให้การสงเคราะห์  เป็นเงิน 100,000 บาท
 
           4. ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ
 
         เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินทั่วไปแล้ว นับได้ว่าสหกรณ์ฯ เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและให้ประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างดี
ในส่วนของการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการซึ่งเป็นผู้ที่สมาชิกได้เลือกเข้าไปเป็นตัวแทนบริหารงานของสหกรณ์ฯ 
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ คิดหาวิธีการที่จะทำให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นสามารถ ให้บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่
 
           สหกรณ์ฯ ยังระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของสมาชิกเท่านั้นที่จะทำให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
โดยอยู่ใต้เงื่อนไขของความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการดำเนินการ และพนักงานของสหกรณ์ฯ  ทุกท่าน
          
           ในนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงของสหกรณ์ฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน         ตลอดไป
โดย admin วันที่ 13 เม.ย. 2563