Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
         ------------------------------------------------------------------------------------------ 
         
        
            รายละเอียด 

          -----------------------------------------------------------------------------------------
               

        
            รายละเอียด 

          ----------------------------------------------------------------------------------------
         

            
            รายละเอียด     

          
           ------------------------------------------------------------------------------------------
          


             เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รายละเอียด  
 
          
           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
        
 
         
             
รายละเอียด    
           ------------------------------------------------------------------------------------------        
           
            
            ว79/2560 ลว.1พฤศจิกายน 2560  
เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ 
            ว62/2559 ลว.3 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง การชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์
            ว60/2559 ลว.1 พฤศจิกายน 2559
  เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ
            ว30/2559 ลว.31 พฤษภาคม 2559  เรื่อง การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
            ว23/2558 ลว.27 มีนาคม 2558  เรื่อง ข้อเสนอของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๘   
            ว9/2558 ลว.30 มกราคม 2558   เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้  
            ว53/2556 ลว.19 กันยายน 2556    เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
           
            
------------------------------------------------------------------------------------------
 
            
             
         
            ------------------------------------------------------------------------------------------    
          
          
           ว79/2560 ลว.1พฤศจิกายน 2560   เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ 
 
              ว30/2559 ลว.31พฤษภาคม 2559   เรื่อง การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
            
           หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้      
    
          
------------------------------------------------------------------------------------------
          


           สหกรณ์ได้ยกเลิกเอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบเดิม และให้ใช้เอกสาร
           การให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่
    เอกสารการให้เงินกู้แก่สมาชิกแบบใหม่   
         
            
           
             รายละเอียด   

           ------------------------------------------------------------------------------------------
            
 
           ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
          ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
           รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
                                  
    
           ------------------------------------------------------------------------------------------

             

          สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ
          วงเงินกู้ 2 เท่า ของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด ตั้งแต่บัดนี้เ
ป็นต้นไป

           รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
              ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

           ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย
         
           ------------------------------------------------------------------------------------------
           
       
            
           

          
     ในเดือนตุลาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 9
ได้มีมติ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ          จำนวน    6  ราย  เป็นเงินจำนวน           11,160   บาท
2. กรณีประสบอุทกภัย           จำนวน    6  ราย  เป็นเงินจำนวน           14,000   บาท
3. กรณีถึงแก่กรรม                จำนวน  14  ราย  เป็นเงินจำนวน         840,000   บาท

                                    รวมทั้งสิ้น   26  ราย  เป็นจำนวนเงิน        865,160   บาท

----------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวสวัสดิการย้อนหลัง

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ